Srdeční arytmie a úspěšné zásahy metodami HearthMathMetody HearthMath vykazují až dramatická zlepšení stavu u pacientů se srdečními arytmiemi – dokládá to mnoho takovýchto případů i zpráv od profesionálních poskytovatelů zdravotní péče. Pacienti často popisují své schopnosti zastavit nebo zmírnit arytmické epizody již v okamžiku prvních příznaků, a to jen s použitím technik HearthMath. Mnoho pacientů navíc zaznamenává významná a dlouhodobá zlepšení vhledem k příznakům, potřebám léků nebo k celkové kvalitě života. Několik takovýchto příkladů je popsáno v následujícím textu.

Vývoj případu srdeční arytmie

Paní P.C. byla velmi aktivní ženou, která ráda lyžovala, potápěla se nebo skákala s padákem. V roce 1989 jí ale lékaři diagnostikovali srdeční arytmii a výhřez na srdeční chlopni. Její stav se zhoršoval natolik, že v roce 1993 jí naměřili během hodiny přes 700 nadbytečných stahů srdce a bylo jí řečeno, že může i náhle zemřít. V té době již užívala beta-blokátory, va.... a aspirin a trpěla už jejich vedlejšími účinky: bolestmi žaludku, hlavy a vypadáváním vlasů. V následujícím roce ji postihla téměř smrtelná epizoda ventrikulární tachykardie a proto podstoupila chirurgický zákrok se zavedením katetru do srdce. Její potíže však neustávaly, přestože v průběhu následujících devíti měsících byly u ní prováděny ještě další čtyři tyto chirurgické zákroky. V dubnu 1995 již lékaři konstatovali, že další pokusy jsou již příliš riskantní a mohly by jí způsobit perforaci v srdci s následkem smrti. To se už pacientka cítila jako invalida, byla v depresi a měla strach z dalšího života. Musela opustit svoji práci u počítačové firmy. Uvědomila si ale také, že svým přístupem i jednáním na vedoucí pozici si mohla i sama přispět ke svým potížím: „Byla jsem typem člověka, který se snažil být perfektní matkou, manželkou i manažerkou. Zvykla jsem si spát jen čtyři hodiny denně, protože jsem měla vždy hodně práce. Vyžívala jsem se v tom. Zvykla jsem si na všechen ten adrenalin až natolik, že jsem si už neuměla představit svůj život bez něj.“

Na podzim 1995 doporučil pacientce její kardiolog účast na semináři institutu HeartMath. Když se pak po nácviku nových metod vrátila za týden do práce, její spolupracovnice s u ní všimla ohromné změny. Bylo to díky provádění metody Freeze-Frame, kterou P.C. používala pravidelně každý den a také pokaždé, když se dostala do stresových situací. Poznamenává k tomu toto: „Po tom víkendovém semináři jsem dokázala reagovat pokaždé, když se můj adrenalin začínal zvedat. Teď už dokážu díky své vůlí získávat zpět potřebnou rovnováhu.“

Pro kolegy paní P.C. byla její proměna velice působivá: pozorovali u ní mnohem méně stresu, úzkosti nebo napětí a naopak mnohem více uvolněnosti – a to dokonce i v obdobích hektického zatížení. Její praktický lékař byl obdobně překvapen pokroky v jejím zdravotním stavu. Dík dennímu používání naučených technik bylo možné u pacientky už několik týdnů po semináři vysadit užívání Valia; po šesti měsících jí byly sníženy dávky beta-blokátorů na polovinu a později byly dále snižovány. Na podzim dalšího roku už u ní přenosný záznamový přístroj (Holter ECG) nezaznamenal žádné nepravidelnosti srdečního rytmu.

Zásadní zlepšení funkcí autonomního nervového systému u paní P.C. bylo rovněž potvrzeno analýzou variability srdečního rytmu (HRV) v rozsahu 24 hodin. Před použitím technik HearthMath měla abnormálně nízké HRV, obzvláště v rozsahu nízkých frekvencí. Když je začala používat, dostaly se tyto ukazatele na normální úroveň a nyní už odpovídají hodnotám typickým pro její věkovou skupinu.

V průběhu následujících čtyř let se zdraví paní P.C. upevnilo a nevyskytly se už žádné epizody s tachykardií. Když se ujistila, že se jí skutečně navrátilo její zdraví a že už zase může žít jako dříve, konstatuje toto: „Cítím se naprosto skvěle.“ A protože neprováděla žádné změny ve svém stravovacím nebo cvičebním režimu, přičítá své vyléčení pouze metodám HearthMath, které se naučila.

Případ atriální fibrilace

V červenci 1985 byla L.F. přivezena do nemocnice se srdečním rytmem 30 tepů za minutu, přestože měla pracovní režim. Během několika minut její tepová frekvence klesala dokonce na hodnoty pod 20. Byla jí diagnostikována sinová dysfunkce a lékaři ji provedli implantaci kardiostimulátoru. V únoru 1990 byla převezena do nemocnice, protože měla pocity „srdce v krku“. Její kardiogram vykazoval atriální fibrilace s rychlými ventikulárními odezvami (frekvence v rozsahu 155-180 za minutu). Bylo u ní aplikováno ošetření elektrickým defibrilátorem a dostala k užívání lék Dogoxin. Už za pár dnů se její potíže znovu opakovaly. Znovu podstoupila ošetření defibrilátorem, avšak její fibrilace dál přetrvávaly – pouze nebyly už tak rychlé.

Po dobu následujících šesti let paní L.F. pronásledovaly vracející se epizody atriální fibrilace, které někdy trvaly jen pár vteřin a jindy třeba i několik dní. Lékaři vždy nasazovali defibrilátor a předepisovali jí mnoho různých léků (včetně Amiodaronu nebo Sotololu). Ty ale její potíže nijak neovlivnily. Kromě toho již pacientka měla výraznou hypertenzi a užívala kvůli ní ještě další léky. Její tepová frekvence se zvyšovala místy až na 220 za minutu, což se už stávalo životu nebezpečné. Toxické vedlejší účinky Amiodaronu už navíc začínaly ohrožovat její plíce. „Ten lék mě doslova pomalu zabíjel,“ vzpomíná dnes.

Jako poslední záchranu podstoupila v lednu 1996 radiofrekvenční katetrovou ablaci atrioventikulárních uzlíků a stala se úplně závislou na svém kardiostimulátoru. I když se jí poněkud ulevilo od příznaků, výsledné zlepšení bylo jen minimální – stále se objevovaly fibrilace a v následných měsících se u ní rozvinula vážná ventrikulární tachykardie, jež si vyžádala další zákrok v podobě radiofrekvenční katetrové ablace. To bylo v srpnu 1996 a lékaři jí navíc předepsali ještě lék Coumadin na ředění krve a několik dalších.

Paní L.F. se pak v červenci 1998 na konferenci o kardiovaskulárním zdraví dozvěděla i výzkumu institutu HeartMath a jeho programech. Ještě tentýž měsíc se zúčastnila jejich víkendového semináře, zaměřeného právě na atriální fibrilace. Už když se začínala učit léčivým technikám, zažila „zásadní změnu“. Poznamenává k tomu toto: „Už můj první pokus s technikou Freeze-Frame se stal významnou a život měnící událostí. Nalezla jsem svůj vnitřní klid a pohodu a ujistila jsem se, že toto je pro mě ten nejsprávnější přístup. Cítila jsem, jak mé srdce znovu získává vlastní kontrolu a udržuje si zdravý rytmus i bez pomoci kardiostimulátoru. Když jsem prošla celým třídenním programem semináře a zvládla naučené techniky HeartMath, začala jsem se cítit ještě lépe. A po návratu do zaměstnání jsem už byla zase schopná se potýkat se stresem a moje výkonnost šla zase nahoru. Můj celkový náhled se změnil. A všimla si toho jak má rodina, tak i kolegové nebo ostatní pacienti.“

Paní L.F. své poznatky ze semináře HearthMath uplatňovala už jako integrální součást svého každodenního života. Při každé příležitosti zařazovala techniku Heart Lock-in s hudbou Heart Zones nebo techniku Freeze-Frame a především si hlídala situace, kdy začala cítit nástup stresové situace. Od doby, kdy se naučila těmto postupům, již nezaznamenala až na jednu výjimku žádnou atriální fibrilaci. Tou výjimkou byla epizoda, která se objevila v průběhu pětidenní periody, kdy jako porovnávací experiment pozastavila používání naučených technik. To jí potvrdilo významnost těchto nástrojů, k nimž se okamžitě vrátila. Výsledkem byl návrat k pravidelnému srdečnímu rytmu bez fibrilací a tak to zůstává až dodnes.

Kromě zlepšení svého tělesného stavu zaznamenala u sebe ještě paní L.F. rychlou, významnou a trvalou změnu celkových postojů, pocitů i jednání. Mohla konstatovat, že už nadále nepatří k osobnostem „typu A“, jež se vyznačují agresivitou, stresem, neustálým spěchem a shonem, kterou bývala dříve. Nyní v sobě nalézala nové pocity míru, jejichž vnější projevy byly natolik zjevné, že se jí mnoho členů rodiny, přátel nebo kolegů ptalo: „Co jsi to se sebou udělala?“ Dokázala na to odpovídat pouze jediným možným způsobem, který si uměla představit: „Udělala jsem něco, co úplně změnilo můj život.“

Jakmile se prokázalo, že její příznaky jsou plně pod kontrolou, v průběhu následných sedmi měsíců po absolvování semináře HeartMath mohlo být paní L.F. pod dohledem lékařů zrušeno užívání všech léků proti arytmii a hypertenzi. Konstatuje toto: „Už jen úspory peněžních výdajů jsou příjemné, a to ani nezmiňuji význam toho, že se cítím tělesně dobře, jsem soustředěná a v rovnováze.“ Vzhledem k tomu, že nyní pracuje na pozici odborné poradkyně na klinice pro léčbu srdečních chorob, byla paní L.F. pověřena seznamováním pacientů s podobnými problémy s publikacemi institutu HeartMath. Téměř všichni pacienti, kteří začali aktivně využívat nabyté informace, zaznamenali brzy významná zlepšení v klinických výsledcích (výsledky jsou popsány v následujícím textu).

Nemocniční studie: atriální fibrilace

Klinika Pacemaker, provozovaná řetězcem nemocnic v Orange County (Kalifornie) prováděla interní studii o používání léčebných postupů HeartMath u pacientů trpících atriálními fibrilacemi. Mnoho z těchto pacientů mělo těžké příznaky a užívalo vysoké dávky léků s mnoha škodlivými vedlejšími účinky. Mnozí už měli léky označované jako „poslední možnost“, jejichž toxicita bývá až extrémní. Metodou náhodného výběru byla sestavena skupina 75 pacientů, kteří absolvovali domácí výukový program a praktikovali metody HeartMath. Tento program zahrnoval učebnici Freeze-Frame, podpůrnou hudbu Heart Zones a příručku obsahující detailní instrukce pro naučení technik Freeze-Frame a Heart Lock-In. Pacienti byli požádáni, aby tyto naučené techniky používali po tři měsíce a po tuto dobu jim bylo i poskytováno poradenství od koordinátora z kliniky.

Ke konci třetího měsíce byly s pacienty prováděny individuální rozhovory, aby mohly být vyhodnoceny přínosy použitých technik. Celkem 71 ze všech 75 pacientů popisovalo významná zlepšení jak tělesného, tak i duševního zdraví. 56 pacientů zaznamenalo významné snížení počtu symptomatických epizod atriální fibrilace a bylo u nich možné pod vedením jejich lékařů snižovat množství užívaných léků. V krátké době pak úplně s léky skončilo 14 z nich.

Při vyhodnocování finančních úspor bylo konstatováno, že mnoho pacientů užívalo drahé antiarytmické přípravky Amiodarone nebo Sotalol a stejně tak i léky proti hypertenzi. Hlavní koordinátorka studie z kliniky Pacemaker pak konstatovala, že snížení nákladů za léky bylo u sledované skupiny pacientů řádově v tisících dolarů měsíčně.

Její závěr byl tento:

„Celkové přínosy pro pacienty zapojené do tohoto experimentu byly významné, život měnící a také neocenitelné.“

Zdroj: https://www.mindmods.com

Český překlad příručky "The appreciative heart"

 

Vděčné srdce:
O psychofyziologii pozitivních emocí a optimálním fungování

Rollin McCraty a Doc Childre

„V běžném denním životě lidé občas používají slovo uznání (appreciation) a jindy zase slovo vděčnost (gratitude), aniž by příliš přemýšleli o tom, které z nich je  vhodnější. Vy používejte kterékoliv slovo, které má pro vás nejvhodnější význam – to závisí na vaší kultuře, výchově, vašich osobních preferencích, neboť rozhodující je to, jak to cítíte svým srdcem. Pokud z toho vyjdete a použijete slovo uznání či vděčnost, bude to představovat tutéž duchovní jiskru a vaše konání tím bude mít stejnou účinnost. Ve výzkumné laboratoři jsme si ověřili, že ať už ze sebe vyzařujete jedno nebo druhé, výsledkem bývá tatáž konzistence i přínosy jak pro vás samotné, tak i pro vaše okolí.“

-Doc Childre

Překlad knihy   ZDE 

Arytmie a hořčík

Arytmie nebo poruchy srdečního rytmu jsou obrovskou skupinou onemocnění. Patří sem běžné projevy, které mají i zdraví lidé, až po ty, které jsou spojeny s ohrožením života a smrtí. Při diagnostice ARYTMIÍ sehrává důležitou úlohu klinické podezření. Těžkosti pacienta se projevují jako nepravidelné bušení srdce, nepravidelný či rychlý tep, pocit vynechávání srdeční činnosti. Léčba arytmií závisí od vyvolávajícího činitele ARYTMIE a také od strukturálního postižení srdce. Jinak se léčí "běžné" ARYTMIE jinak ARYTMIE ohrožujících život.

Konkrétní léčbu je potřeba ponechat na internistovi nebo kardiologovi. Už dlouho je známé, že nižší hladina hořčíku v krvi způsobuje větší náchylnost ke vzniku SRDEČNÍCH ARYTMIÍ. Ve velké studii, ve které se sledovalo 88 275 žen, se ukázalo, že u žen s vyšší hladinou hořčíku v krvi méně často nastávala srdeční smrt v důsledku ARYTMIE.

Hořčík má svoje místo i v léčbě srdečních arytmyií, a to nejen méně závažných. Je proto velice vhodné se poradit s ošetřujícím lékařem. Hořčík pomáhá normalizovat abnormální elektrickou aktivitu srdce.

Více:

Srdeční arytmie a Šisák bajkalský

Šisák bajkalský patří k silným adaptogenům, což znamená, že vyrovnává odchylky organismu od normálu. Harmonizuje krevní tlak, zejména v případě vyššího tlaku, TLUMÍ SRDEČNÍ ARYTMIE, vyrovnává činnost štítné žlázy a žlučníku. Stimuluje imunitní systém a neoslabuje ho. Šišák celkově zvyšuje obranyschopnost organismu, je proto vhodnou bylinou pro prevenci v období chřipek.

Více:

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ EXTRAKTY

S CERTIFIKÁTY

Níže uvedené nejúčinnější přírodní přípravky s ochrannou známkou Superionherbs sice mohou velice dobře účinkovat, nicméně je vhodné souběžně začít u sebe, protože chronické obtíže mají zpravidla tyto společné jmenovatele:

.

Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...
Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční čínské medicíně. V angličtině nazývá Turkey tail což znamená – krocaní ocas,...
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsaženýé beta-glukany jsou získávány...
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...
Kurkumin a trávicí systém Pokud bychom měli vyjmenovat pouze jedinou oblast, která v současnosti vyžaduje největší pozornost, pak by to určitě byl nemocný trávicí systém. Tato „vstupní brána k našemu...
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungly někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

 

BORELIÓZA, CHLAMYDIE... ÚNAVOVÝ SYNDROM

PŘÍRODNÍ POSTUP K UZDRAVENÍ

zde

REISHI

extrakt

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!

 

REISHI

spór

100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

REISHI

triterpen max

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

 

CORDYCEPS

extrakt

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

 

AŠVAGANDA

extrakt

Nejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

 

HERICIUM

extrakt

k

 

ETICKÝ KODEX

 České lékařské komory,  

který především zdůrazňuje etické principy lékařského povolání vůči pacientovi

 

Každý třetí český lékař trpí vážným syndromem vyhoření. Cítí se na dně a nenávidí své povolání i pacienty

Česká lékařská komora ve spolupráci s 1.lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v roce 2014

 

Nevěřte něčemu jen proto, že to řekl nějaký mudrc

Buddha

 
 

Představa je příčinou mnoha nemocí, ale víra je možnost léčení nemocí všech

Paracelsus

 
 

Nechte své léky ležet v chemické misce, jestliže dokážete léčit svého pacienta prostřednictvím stravy

Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda

Pokud nejsi připraven změnit svůj život, není ti pomoci

Hippocrates 460 - 377 př.n.l. - Hippokratova přísaha

 
 

Jsme tak živí a zdraví, jako je živá a zdravá strava, kterou se živíme a uzdravujeme

Dr.Vladimír Domen

 

 

Zdraví se nedá získat pasivně u lékaře, nebo v drogérii na rohu. Zdraví lze získat jen ukázněným způsobem života

Dr.René Dubos

 

 

Sami jsme tím nejlepším lékem

To, co den co den děláte, určuje, jakým způsobem a jak dlouho budete žít

Prof.dr.Kurt Tepperwein

základy odkyselení organismu

 

 

Nemoc není nic jiného, než pokus těla zbavit se morbidních látek

Thomas Sydenham, nesoucí předzdívku "anglický Hippocrates"

 

 

Nemoc je vyléčena jen pomocí Přírody, neutralizací a vyloučením smrtonosných látek

Prof.Dr.Hermann Boerhaave

 

JAREK NOHAVICA

v 02 Aréně

Pánbůh ztratil vliv...

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL, DRŽME SE.

 

Trojúhelník rozřežeme na kusy, které přeskládáme. Kampak nám ale zmizel jeden čtvereček?

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Více úžasný:

MUDr. Henry Bieler

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

ROZHOVOR S MUDr. SOŇOU PEKOVOU, Ph.D. - 8. červenec 2021

Globalisty cenzurované video nově na svobodném kanálu

 

KLINICKÉ TESTY LÉKŮ - PODVOD

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

100% Sibiřská Čaga
Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

 

 

MUDr. Ludmila Eleková: Vakcíny brzdí vývoj. Dříve děti mluvily souvisle od 2 let a dnes? Katastrofa! (1:58:35)

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama

___________________________________________________

Předpokládané trendy v užívání vitamínů a dalších doplňků stravy v roce 2021 ZDE

 

 

KNIHA

NACISTICKÉ KOŘENY "BRUSELSKÉ EU"

 MUDr. Matthias Rath, Paul Anthony Taylor, Aleksandra Niedzwiecki a August Kowalczyk

v češtině je možno knihu přečíst online zde

Co jste už vždycky chtěli vědět o ‘bruselské EU’ - Ale nikdo se neodvážil vám o tom říci!

 

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

JAREK NOHAVICA

ZADEK JAK ŽOK

A přece nakonec - ÚSPĚŠNÁ LÉČBA

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

 

Jak platné v roce 2020 - 2021

 

PROTESTSONG

V DLOUHÉM ZATMĚNÍ

Ilona Czáková, Roman Horký a KAMELOT

(Oficiální videoklip - Premiéra: 1. 12. 2020)

Do této písně jsme vložili naše srdce a nevymyté mozky