Švýcarská vláda o skvělém fungování homeopatie, více než 50% švýcarské populace dala v průzkumech přednost nemocnicím, které poskytují nekonvenční léčby

Dana Ullman

Vláda Švýcarska má dlouhou historii neutrality, a proto zprávy této vlády o kontroverzních tématech je třeba brát vážněji, než zprávy z jiných zemí, které jsou silněji ovlivněny současnými ekonomickými a politickými kruhy. A když člověk vezme v úvahu, že pět největších farmaceutických společností na světě má své sídlo ve Švýcarsku, předpokládal by, že tato země bude mít silný zájem na konvenční medicíně a bude tímto směrem podjatá, ale takovýto předpoklad by byl chybný.

Zpráva švýcarské vlády o homeopatické medicíně z konce roku 2011 představuje nejkomplexnější hodnocení homeopatické medicíny, které kdy nějaká vláda provedla, a byla právě zveřejněna v knižní formě v angličtině (Bornhoft and Matthiessen, 2011). Tato průlomová zpráva potvrdila, že homeopatická léčba je jak účinná, tak nákladově efektivní, a že homeopatická léčba by měla být švýcarským národním programem zdravotního pojištění proplácena.

Prověřování homeopatie a komplementárních a alternativních (CAM) léčeb švýcarskou vládou mělo za následek vysokou poptávku a široké používání alternativní medicíny ve Švýcarsku, a to nejen ze strany spotřebitelů, ale také lékařů. Přibližně polovina švýcarské populace léčby CAM používala a hodnotí je kladně. Navíc asi polovina švýcarských lékařů považuje léčby CAM za účinné. A nejdůležitější možná je, že 85% švýcarské populace chce, aby terapie CAM byly součástí programu zdravotního pojištění v zemi.

Proto není překvapivé, že více než 50% švýcarské populace dala v průzkumech přednost nemocnicím, které poskytují léčby CAM, oproti těm, které se omezují pouze na konvenční lékařskou péči.

Počínaje rokem 1998 švýcarská vláda rozhodla, že rozšíří zdravotní pojištění tak, aby zahrnovalo i určité komplementární a alternativní medicíny, včetně homeopatické medicíny, tradiční čínské medicíny, bylinkové medicíny, antroposofické medicíny a nervové terapie. Toto proplácení bylo prozatímní, a švýcarská vláda nařídila provedení rozsáhlé studie těchto léčeb, aby zjistila, jestli jsou účinné a nákladově efektivní. Dočasné proplácení těchto alternativních léčeb skončilo v roce 2005, ale v důsledku této nové studie začal program zdravotního pojištění ve Švýcarsku opět proplácet homeopatii a vybrané alternativní léčby. V podstatě v důsledku národního referenda, ve kterém více než dvě třetiny voličů hlasovalo pro zařazení homeopatie a vybraných alternativních medicín do švýcarského programu zdravotního pojištění, se oblast komplementární a alternativní medicíny stala součástí tohoto vládního zákona (Dacey, 2009; Rist, Schwabl, 2009).

Hodnocení zdravotnických technologií švýcarské vlády

„Hodnocení zdravotnických technologií“ švýcarské vlády týkající se homeopatické medicíny je mnohem komplexnější, než jakákoliv předešlá vládní zpráva napsaná o této tématice. Tato zpráva pečlivě a komplexně hodnotí důkazy z náhodných dvojitě zaslepených a placebem kontrolovaných klinických testů homeopatik, a navíc hodnotila „účinnost ve skutečném světě“, jakož i bezpečnost a nákladovou efektivnost. Zpráva také obsahuje vysoce komplexní prověření rozsáhlého předklinického výzkumu (základního fyzikálně-chemického výzkumu, botanických studií, studií na zvířatech a in vitro studií lidských buněk).

A co víc, tato zpráva hodnotila systematická hodnocení a meta analýzy, výsledkové studie a epidemiologický výzkum. Tato prověrka pečlivě vyhodnotila provedené studie, jak co se týká kvality jejich návrhu, tak provedení („vnitřní validity“) a to, jak patřičná každá z nich byla ohledně způsobu, jakým je homeopatie běžně praktikována („externí validita“). Obsah externí validity je obzvláště důležitý, protože někteří vědci a lékaři provádí výzkum homeopatie bez toho, aby tento typ medicíny chápali (některé studie testovaly homeopatickou medicínu, která je u testované nemoci používána jen zřídka, zatímco jiné používaly medicínu, která není u specifických pacientů běžně indikována).

Když takovéto studie nevyhnutelně ukázaly, že homeopatická medicína „nefunguje“, je třeba tyto studie skutečně a přesně klasifikovat jako něco, co mělo homeopatii vyvrátit… nebo taková studie byla prostě průzkumným testem, s cílem ohodnotit novou léčbu (průzkumné testy této povahy nemají dokázat nebo vyvrátit systém homeopatie, ale jen ohodnotit specifickou léčbu u člověka se specifickou nemocí).

Po vyhodnocení předklinického základního výzkumu a vysoce kvalitních klinických studií švýcarská zpráva potvrdila, že homeopatické vysoké potence vyvolávají usměrňující účinky (např. vyrovnávací nebo normalizující účinky) a specifické změny v buňkách nebo živých organismech. Zpráva také uvádí, že 20 z 22 systematických prověřování klinického výzkumu testujícího homeopatickou medicínu detekoval přinejmenším trend ve prospěch homeopatie. (Bornhoft, Wolf, von Ammon a kol. 2006).

Švýcarská zpráva našla obzvláště silné důkazy na podporu homeopatické léčby infekcí horních cest dýchacích a respiračních alergií. Zpráva citovala 29 studií v oblasti „infekcí horních cest dýchacích/alergických reakcí“, z nichž 24 studií zjistilo pozitivní výsledky ve prospěch homeopatie.

Dále šest ze sedmi kontrolovaných studií, které porovnávaly homeopatickou léčbu s konvenční medicínskou léčbou, ukázalo, že homeopatie je účinnější, než konvenční medicínské zásahy

(zbývající jedna studie zjistila, že homeopatická léčba je ekvivalentní konvenční medicínské léčbě). Všechny tyto výsledky homeopatické léčby byly bez vedlejších účinků, běžných v konvenční léčbě drogami. Při vyhodnocování pouze náhodných placebem kontrolovaných testů vykázalo 12 z 16 studií pozitivní výsledky ve prospěch homeopatie.

Autoři zprávy švýcarské vlády uznali, že součástí celkového hodnocení výzkumy bylo i jedno negativní hodnocení klinického výzkumu homeopatie (Shang a kol., 2005). Nicméně autoři poznamenali, že toto hodnocení výzkumu bylo široce a silně kritizováno jak stoupenci, tak odpůrci homeopatie. Švýcarská zpráva poznamenala, že Shangův tým se ani nedržel pokynů QUORUM, které jsou široce uznávanými normami vědeckého informování (Linde, Jonas, 2005). Shangův tým původně vyhodnocoval 110 homeopatických klinických testů, a pak se je snažil porovnat s odpovídajícími 110 konvenčními medicínskými testy. Shang a jeho tým rozhodl, že existuje 22 „vysoce kvalitních“ homeopatických studií, ale pouze devět „vysoce kvalitních“ konvenčních medicínských studií. Místo aby porovnali tyto vysoce kvalitní testy (které by ukázaly pozitivní výsledky pro homeopatii), vytvořil Shangův tým kritéria, aby byla ignorována většina vysoce kvalitních homeopatických studií, a tím mohli vytrubovat, že to podpořilo jejich původní hypotézu a podjatost, že homeopatická medicína nemůže být účinná (Ludtke, Rutten, 2008).

Švýcarská zpráva také poznamenává, že MUDr. David Sackett, kanadský lékař, který je široce považován za jednoho z předních průkopníků „na důkazech založené medicíny“, vyjádřil vážné obavy ohledně těch výzkumníků a lékařů, kteří považují náhodné a dvojitě zaslepené testy za jediný prostředek, jak zjistit, jestli je léčba účinná, nebo ne. Aby bylo možné něco takového tvrdit, musel by člověk uznat, že prakticky všechny chirurgické procedury jsou „nevědecké“ nebo „neprokázané“, protože náhodnými dvojitě zaslepenými testy jich prošlo jen pár.

Aby byla léčba označena za „účinnou“ nebo „vědecky prokázanou“, je třeba mnohem komplexnějšího vyhodnocení toho, co funguje, a co ne. A konečně švýcarská zpráva o homeopatii představuje vyhodnocení homeopatie, jehož součástí jsou náhodné dvojitě zaslepené testy, jakož i další důkazy, kdy všechny dohromady vedly k tomu, že zpráva došla k závěru, že homeopatická medicína je skutečně účinná.

Originál: https://www.naturalnews.com/035499_homeopathic_medicine_Swiss_report.html

Švýcarské zdravotní pojišťovny začaly "na zkoušku" financovat alternativní medicínu

Mezinárodní vědecký institut bude mít poslední slovo ohledně účinnosti pěti doplňkových léčeb

Jessica Dacey

Švýcarská vláda dala doplňkové medicíně druhou šanci, aby prokázala svoji hodnotu coby pojistitelný zdravotní postup. Ministr vnitra Didier Burkhalter oznámil, že pět terapií, dříve vyloučených ze státního pojištění, bude od roku 2012 proplatitelných v rámci šestiletého zkušebního období. Háček: všechny musí prokázat svoji „účinnost, rentabilitu a účelnost“ do roku 2017. Švýcaři si proplácení alternativní medicíny ze státního pojištění vynutili v referendu. 67% lidí hlasovalo pro, 33% hlasovalo proti.

Poprvé v roce 2005 ministerstvo vnitra tyto terapie odmítlo, kdy tvrdilo, že neodpovídají právním požadavkům „vědeckých důkazů“ u tří kritérií účinnosti.
 
Obrat v politice přišel po hlasování v roce 2009, ve kterém dvě třetiny Švýcarů podpořily zahrnutí těchto terapií na základní seznam proplácených zdravotních služeb. Bere se rovněž v úvahu opačné doporučení federální komise z prosince 2009, aby byly ze seznamu vyřazeny kvůli nedostatku vědeckých důkazů.
 
V rámci nového šestiletého testu budou muset poskytovatelé homeopatie, holistické, bylinkové, nervové medicíny a tradiční čínské medicíny vyhodnotit jejich účinnost. Nálezy pak půjdou před uznávaný mezinárodní institut – který bude teprve určen – který poskytne nezávislé vědecké vyhodnocení.
 
Lékařské kruhy toto rozhodnutí předat případ mezinárodnímu vědeckému přezkumu uvítaly, zatímco stoupenci doplňkové medicíny uvítali příležitost „spravedlivého“ vyhodnocení.
 
Ignazio Cassis, místopředseda Švýcarské zdravotní asociace, řekl, že jde o „velmi moudrý a pragmatický“ krok, protože rozhodnutí ponechává na mezinárodní vědecké komunitě, spíše než na vládě nebo švýcarské populaci. Bude to mít výhodu mezinárodního rozvoje v lékařství a lépe informovaného rozhodnutí v této záležitosti za šest let, poznamenal.

„Je to zákon“

Výsledek zůstal otevřený, řekl Jean-Marc Crevoiser, šéf komunikace na ministerstvu vnitra. „Doposud jsme nebyli schopni plně prokázat, že těchto pět terapií je účinných, rentabilních a vhodných. Některé jsou takové více, než jiné.“
 
„Cílem tohoto šestiletého období je vyplnit mezery u těch z nich, které neodpovídají těmto kritériím nebo odpovídají pouze částečně. Uvidíme, co se bude dít, výsledky předem určit nemůžeme.“
 
Vědecké testování bude provedeno na základě mandátu a standardů stanovených vládou, vysvětlil.
 
„Musíme dokázat, že odpovídají těmto třem kritériím pro přijetí na seznam proplácených úkonů. Vyplývá to ze zákona.“
 
Poznamenal, že jde o „emocionální“ problematiku, a šestileté zkušební období bylo stanoveno proto, aby se tato záležitost prověřila „co nejkorektnějším způsobem“.
 
Návrh vlády obsahuje také opatření na podporu výzkumu a školení v terénu, o čemž Crevoiser řekl, že nebude kontraproduktivní dokonce ani v případě, že po testech budou získány u těchto terapií negativní výsledky.

Mezinárodní přezkoumání

Vláda nyní rovněž zvažuje, na který mezinárodní institut se obrátit. Mohl by to být státem placený subjekt, jako přední americká agentura pro vědecký výzkum doplňkové medicíny Národní středisko pro doplňkovou a alternativní medicínu. Jiní uvedli Národní institut klinické znamenitosti v Británii.

„Jde o to, že mezinárodní subjekt vyhodnotí náležitě existující studie a nebudou muset dělat nové studie. To by nebylo v tomto časovém rámci možné. Provedeno bylo již mnoho studií. Jde o to, vyhodnotit je spravedlivě,“ řekla Hansueli Albonico, prezident federace Švýcarských společností doplňkové medicíny.
 
Poznamenal, že ohledně rentabilnosti již existují důkazy, takže se to omezuje pouze na otázku účinnosti.

Spravedlivé slyšení

Praktikující mají ve výsledky „důvěru“, poznamenal, „jestliže máme příležitost předložit tvrdá fakta z existujících vědeckých studií – v rámci kterých již proběhlo 2.000 klinických testů – a pokud přispějí ke spravedlivému vyhodnocení.“
 
„Opravdu tento krok směrem k mezinárodní scéně vítám. Považuji to za velkou příležitost.“
 
„V Německu, například, vedli lékaři posledních deset let dialog o pluralismu v medicíně a uplatňování různých metod – vždy s ohledem na účinnost, rentabilnost a vhodnost.“
 
Švýcarsko má největší počet praktikujících na hlavu na světě – 17.200 registrovaných u zdravotních pojišťoven – a to díky především různým pojišťovacím balíčkům kryjícím doplňkovou medicínu.
 
Řekl, že nyní je čas rozšířit podmínky lékařských podkladů.
 
„Musíme se odchýlit od metod testování účinnosti, uplatňovaných u léků, ke studiím, které ukazují celkovou prospěšnost těchto (doplňkových) metod,“ uzavřel.

Terapie

  • homeopatie: Léčba spočívá v podávání pacientovi velice malých dávek léků
  • holistická medicína: Tato metoda vypadá pro tělo, životní sílu, duši a ducha holisticky. K péči patří holistická léčba přírodními látkami, jakož i konvenčními lékařskými drogami
  • nervová terapie: Nervová terapie je založena na teorii, že trauma může způsobit dlouhodobé poruchy v elektrochemických funkcích tkání. Léčba se pokouší ovlivnit nervový systém injektováním místních anestetik
  • bylinková medicína: Léčba je založena na principu léčebných vlastností přírody a vyhýbá se chemickým aditivům
  • tradiční čínská medicína: Tato metoda byla postupně vyvíjena od vzniku Číny před 3.000 lety. Používá pět metod léčby: akupunkturu, čínskou bylinnou medicínu, masáž, cvičení a výživu

Klíčová fakta

V roce 1999 ministerstvo vnitra rozhodlo, že pět terapií – homeopatie, herbální medicína (nefarmakologický způsob pomoci a působení na fyzické, psychické, emoční a mentální rovině...), nervová terapie, tradiční čínská medicína a antroposofická medicína – by mělo být dočasně krytých základním zdravotním pojištěním. Ale toto rozhodnutí bylo v roce 2005 zvráceno v důsledku rostoucích nákladů na zdravotní péči.
 
V květnu 2009 se konalo národní hlasování s cílem rozhodnout, jestli by doplňková medicína měla být opět na seznam zařazena.

Těchto pět léčeb mělo být zahrnuto na seznam proplácených služeb. Diplomy nelékařských praktikujících měly být uznány a mělo dojít k větší spolupráci mezi alternativní a klasickou medicínou a prováděno více výzkumu.

Výsledek hlasování

67% lidí – 1,28 milionu – hlasovalo ano. 33% -- 632,000 – hlasovalo ne.
 
V prosinci 2009 federální komise pro prospěšnost rozhodla, že doplňková medicína neodpovídá požadavkům pro proplácení nákladů.
 

V lednu 2011 ministerstvo vnitra oznámilo, že začne s šestiletým zkušebním obdobím, kdy se bude zkoumat účinnost těchto terapií, a během této doby budou náklady propláceny. V úvahu byla vzata současná legislativa, která stanovuje, že proplácené terapie musí odpovídat kritériím „účinnosti, rentabilnosti a vhodnosti“. Zákon také dává ministerstvu vnitra právo rozhodnout, zda terapie po vyhodnocení dále proplácet.

 

 

BORELIÓZA, CHLAMYDIE... ÚNAVOVÝ SYNDROM

PŘÍRODNÍ POSTUP K UZDRAVENÍ

zde

REISHI

extrakt

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!

 

REISHI

spór

100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

REISHI

triterpen max

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

 

CORDYCEPS

extrakt

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

 

AŠVAGANDA

extrakt

Nejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

 

HERICIUM

extrakt

k

 

ETICKÝ KODEX

 České lékařské komory,  

který především zdůrazňuje etické principy lékařského povolání vůči pacientovi

 

Každý třetí český lékař trpí vážným syndromem vyhoření. Cítí se na dně a nenávidí své povolání i pacienty

Česká lékařská komora ve spolupráci s 1.lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v roce 2014

 

Nevěřte něčemu jen proto, že to řekl nějaký mudrc

Buddha

 
 

Představa je příčinou mnoha nemocí, ale víra je možnost léčení nemocí všech

Paracelsus

 
 

Nechte své léky ležet v chemické misce, jestliže dokážete léčit svého pacienta prostřednictvím stravy

Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda

Pokud nejsi připraven změnit svůj život, není ti pomoci

Hippocrates 460 - 377 př.n.l. - Hippokratova přísaha

 
 

Jsme tak živí a zdraví, jako je živá a zdravá strava, kterou se živíme a uzdravujeme

Dr.Vladimír Domen

 

 

Zdraví se nedá získat pasivně u lékaře, nebo v drogérii na rohu. Zdraví lze získat jen ukázněným způsobem života

Dr.René Dubos

 

 

Sami jsme tím nejlepším lékem

To, co den co den děláte, určuje, jakým způsobem a jak dlouho budete žít

Prof.dr.Kurt Tepperwein

základy odkyselení organismu

 

 

Nemoc není nic jiného, než pokus těla zbavit se morbidních látek

Thomas Sydenham, nesoucí předzdívku "anglický Hippocrates"

 

 

Nemoc je vyléčena jen pomocí Přírody, neutralizací a vyloučením smrtonosných látek

Prof.Dr.Hermann Boerhaave

 

JAREK NOHAVICA

v 02 Aréně

Pánbůh ztratil vliv...

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL, DRŽME SE.

 

Trojúhelník rozřežeme na kusy, které přeskládáme. Kampak nám ale zmizel jeden čtvereček?

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Více úžasný:

MUDr. Henry Bieler

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

ROZHOVOR S MUDr. SOŇOU PEKOVOU, Ph.D. - 8. červenec 2021

Globalisty cenzurované video nově na svobodném kanálu

 

KLINICKÉ TESTY LÉKŮ - PODVOD

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

100% Sibiřská Čaga
Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

 

 

MUDr. Ludmila Eleková: Vakcíny brzdí vývoj. Dříve děti mluvily souvisle od 2 let a dnes? Katastrofa! (1:58:35)

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama

___________________________________________________

Předpokládané trendy v užívání vitamínů a dalších doplňků stravy v roce 2021 ZDE

 

 

KNIHA

NACISTICKÉ KOŘENY "BRUSELSKÉ EU"

 MUDr. Matthias Rath, Paul Anthony Taylor, Aleksandra Niedzwiecki a August Kowalczyk

v češtině je možno knihu přečíst online zde

Co jste už vždycky chtěli vědět o ‘bruselské EU’ - Ale nikdo se neodvážil vám o tom říci!

 

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

JAREK NOHAVICA

ZADEK JAK ŽOK

A přece nakonec - ÚSPĚŠNÁ LÉČBA

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

 

Jak platné v roce 2020 - 2021

 

PROTESTSONG

V DLOUHÉM ZATMĚNÍ

Ilona Czáková, Roman Horký a KAMELOT

(Oficiální videoklip - Premiéra: 1. 12. 2020)

Do této písně jsme vložili naše srdce a nevymyté mozky